Cel szkolenia:

  • Podniesienie poziomu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, między ludźmi.
  • Udrożnienie kanałów komunikacyjnych.
  • Dzięki otrzymanym narzędziom – poprawa komunikacji międzyludzkiej.
  • Uświadomienie znaczenia komunikacji we wzajemnych relacjach.
  • Wiedza o pułapkach komunikacji – zagrożeniach wynikających z jej jednokierunkowości.
  • Zdobycie pewności, co do roli komunikacji w tworzeniu zysku i właściwego środowiska pracy.
  • Znalezienie zależności: komunikacja – utożsamienie z organizacją – zadowolenie klientów.

Szkolenie to stawia przed uczestnikami warsztatów szczególnie wysokie wymagania.
Celem zajęć jest, bowiem nie tylko nabywanie, najbardziej nawet wartościowej wiedzy, lecz, prowadzona w atmosferze autentycznego zaangażowania, identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju.

Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń staje się w tych warunkach szansą, którą należy w pełni wykorzystać. Zajęcia warsztatowe nie opierają się na założeniu, iż wszyscy uczestnicy muszą osiągnąć jednakowy poziom wiedzy i umiejętności. Istotę stanowi przekonanie, iż każdy powinien doskonalić się stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u