• Indywidualne porady, bazujące na rozmowie prowadzonej w atmosferze zaufania.
 • Osobiste traktowanie problemów.
 • Zachowanie tajemnicy.
 • Wcześniejsze wywiady z wybraną załogą.
 • Analiza środowiska zewnętrznego i wewnętrznego firmy.
 • Odpowiedzialność i bezpieczeństwo wymiany informacji i sugestii.
 • Miejsce spokojne, zaciszne, sprzyjające otwarciu i szczeremu dialogowi.

 

Przeprowadzamy konsultacje w szerokim zakresie.

Poniżej przedstawiamy zarys praktykowanych zazwyczaj działań. Ich charakter, zakres i forma mogą być (zazwyczaj są) ustalane indywidualnie podczas sesji projektowych z klientem lub jego przedstawicielami.

 • Zazwyczaj klient podczas spotkania przedstawia zakres zmian i oczekiwane rezultaty.
 • Podaje obszary, które uznaje za kluczowe.
 • Przedstawia tematy, które jego zdaniem wymagają doustalenia, są niejasne, stwarzają możliwe zagrożenie niepowodzenia planowanych lub przeprowadzanych już operacji – zmian.
 • Zgłasza zapotrzebowanie na doradztwo, konsultacje w danym zakresie.

Zależnie od specyfiki omawianych zagadnień, wspólnie z klientem wypracowuje się, lub indywidualnie dla klienta przedstawia się, propozycję metod i zakresu konsultacji oraz zaangażowania konsultanta w procesy zachodzące w firmie. 
 
Ustala się; 

 • Jak? 
 • Co? 
 • Kiedy? 
 • Z kim? 
 • Dlaczego? zostanie zrobione. 


Ustalenia obejmują kwestie takie jak to, czy konsultant przeprowadzi wywiady ze wskazanymi osobami (działami, komórkami), czy sam je wybierze. 
Co będzie zakresem wywiadu.

Klient jest informowany o wnioskach z przeprowadzonej analizy.

Otrzymuje informacje o tym jak i dlaczego sugeruje się postępować, co, jak i kiedy wprowadzić (zmienić) w firmie, z uzasadnieniem dlaczego. 

Klient może otrzymać jeden lub więcej proponowanych scenariuszy zależnie od charakteru omawianych zagadnień.

Wszelkie prace odbywają się po ustaleniu wspólnie z klientem ich zakresu i zasadności. 

 

Docelowo klient otrzymuje serwis w zakresie;

 • Analizy przyczyn zjawisk (przeszłość)
 • Oceny sytuacji bieżącej z wpływem na inne obszary (SWOT) (teraźniejszość)
 • Sugerowanych rozwiązań (zmian) ich charakteru, zakresu, konsekwencji dla organizacji (przyszłość) z określeniem ram czasowych i finansowych 

 

Istnieje możliwość (zapewniamy po uzgodnieniu z klientem) ciągłość doradczą tj. w określonym czasie po zakończeniu danego projektu konsultingowego, kontaktujemy się z klientem celem dokonania analizy – podsumowania skuteczności, efektywności przeprowadzanych zmian. Przedstawiane są wnioski i sugerowane działania korygujące – usprawniające lub nowe – zależnie od sytuacji.

 

Wiadomo, że pracownicy firmy są jej najważniejszym zasobem a wsparci przez wiedzę i doświadczenie z zewnątrz, mogą z szerszej perspektywy spojrzeć na zjawiska zachodzące w firmie, w jej bliższym i dalszym otoczeniu, dzięki czemu ich decyzje stają się pewniejsze i doskonalsze.

Świadczymy usługi doradcze w oparciu o praktyczne przykłady i konkretne doświadczenia biznesowe na podbudowie rozwiązań teoretycznych dających bezpośrednie przełożenia na praktykę zarządzania.

Opieramy współpracę z naszymi Klientami na zasadach partnerstwa – tj. na szacunku, zaufaniu i bezpieczeństwie.

Poprzez wiedzę własną i zdobytą w wyniku analizy firmy, możemy każdorazowo wdrożyć w przedsiębiorstwie Klienta indywidualne rozwiązania, których konstrukcja i funkcjonowanie jest objęte tajemnicą.

Zapewniamy zaangażowanie i osobiste podejście do realizowanych projektów.