OD 17 LAT WSPIERAM PRZEDSIĘBIORCÓW. Także zdalnie :) via zoom

DZIAŁAMY W ZGODZIE Z ZASADĄ STRATEGII BŁĘKITNEGO OCEANU (szczegóły poniżej)

KILKA PRZYKŁADOWYCH OBSZARÓW WSPARCIA UDZIELONEGO FIRMOM:

 • Polityka handlowa – skuteczna organizacja i dział handlowy (dla hurtu, franchisingu i detalu)
  • Fundamenty tożsamości organizacji. Jej punkt odniesienia do zjawisk zachodzących w otoczeniu. Pomoc w tworzeniu i/lub rozwoju organizacji handlowej
  • Wywiady z pracownikami – selekcja i weryfikacja
  • Konsultacje z zakresu prowadzenia
  • Formy współpracy z odbiorcami
 • Budowanie i zarządzanie trwałymi związkami z klientami i dostawcami (filozofia działania CRM)
  • To ludzie tworzą biznes. Od tego jak biznes jest zarządzany – zależy zysk bieżący, możliwość rozwoju i inwestycji, wiarygodność w instytucjach finansowych
  • Pomoc w osiągnięciu równowagi pomiędzy dostawcami a odbiorcami firmy w ich znaczeniu dla przedsiębiorstwa
 • Negocjacje z dostawcami
 • Negocjacje z odbiorcami
  • Pomoc na każdym etapie procesu negocjacji; w fazie przygotowania, ustalenia celów i scenariuszy realizacji, w fazie rozmów, po rozmowach w trakcie realizacji
  • Możliwe jest uczestnictwo lub/i zastępstwo
 • Płace i premie – systemy motywacyjne i działania motywujące
 • Ownership mindset – utożsamienie z firmą, myślenie i działanie właścicielskie u pracowników

 

 • Sprawne kierowanie zespołem – kompetencje kierownicze
  • Delegowanie zadań i uprawnień (empowerment)
  • Przekonywanie do swoich racji – asertywne wydawanie poleceń, prośby, udzielanie informacji zwrotnej (oceny pozytywne – pochwały i negatywne – krytyka)
  • Budowanie współpracy
  • Skuteczne angażowanie współpracowników
 • Organizacja samo zarządzająca – (turkusowa)
 • Analiza dalszego i bliższego otoczenia firmy oraz jej silnych i słabych stron

 

 • Tworzenie wizji, misji, strategii
  • Pomoc w stworzeniu misji i strategii a także w jej popularyzacji wśród załogi. Siła i pewność przedsiębiorstwa

 

 • Rozwiązywanie konfliktów
  • Aktywne, osobiste uczestnictwo w rozwiązywaniu konfliktów. Mediacje. Pomoc we wprowadzaniu rozwiązań win/win

 

 • Komunikacja w firmie

Możliwe pozostałe obszary doradztwa;

 • Komunikacja z klientami firmy
 • Etyka w biznesie firmy
 • Obsługa klienta
 • Inne – do indywidualnego ustalenia

 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ I ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ?

Trzydziestoletnie doświadczenia polskich przedsiębiorców działających w gospodarce wolnorynkowej, z jednej strony pokazują jak ewoluują rozwiązania uznawane za wzorowe jeszcze kilka lat temu, a z drugiej udowadniają, że te firmy, które dbały o stałe podnoszenie poziomu wiedzy – stosowały elastyczne podejście do zmian, przetrwały i umocniły swe pozycje niezależnie od sektora, w którym działały.

Żyjemy w czasach szybkich zmian społecznych i ekonomicznych. Często ich zakres dotyka przedsiębiorców. Polski rynek, jest pełen niewykorzystanych szans, okazji. Spojrzenie z boku jest w stanie przynieść wiele nowych rozwiązań i ustrzec się pomyłek, ucząc się na błędach innych – samemu ich nie popełniając. Ponadto, stanowi dodatkowe źródło informacji przy podejmowaniu decyzji.

Wybór źródła pomocy i wiedzy jest często zadaniem trudnym; żmudnym i pełnym niepewności. Z jednej strony reklama doradców i szkolących zapewnia o doskonałej jakości ich usług bez możliwości pełnej weryfikacji stanu faktycznego – z drugiej, koszty współpracy mogą być zbyt wysokie. Rozsądne wyważenie obu czynników, minimalizacja ryzyka, bezpieczeństwo i komfort klienta to jest to, co wyróżnia naszą współpracę spośród innych ofert na rynku.

Świadczę usługi doradcze i szkoleniowe w oparciu o praktyczne przykłady i konkretne doświadczenia biznesowe na podbudowie rozwiązań teoretycznych dających bezpośrednie przełożenia na praktykę zarządzania.

Opieram współpracę z Klientami na zasadach partnerstwa – tj. na szacunku, zaufaniu i bezpieczeństwie.

Poprzez wiedzę własną i zdobytą w wyniku analizy firmy, możemy każdorazowo wdrożyć w przedsiębiorstwie Klienta indywidualne rozwiązania, których konstrukcja i funkcjonowanie jest objęte tajemnicą.

 

JAK TO DZIAŁA?

SPOTYKAMY SIĘ REGULARNIE I DZIAŁAMY W ZGODZIE Z ZASADĄ STRATEGII BŁĘKITNEGO OCEANU;

 1. Eliminujemy – to, co w obecnej ofercie, na obecnym rynku, należałoby wyeliminować – gdy zdefiniujemy takie obszary
 2. Redukujemy – obecną ofertę – pomniejszamy, koncentrujemy – gdy stwierdzimy, że tego wymaga sytuacja
 3. Wzmacniamy – to, co jest obecnie na danym rynku – powodujemy, by było silniejsze
 4. Stwarzamy – to, czego nie ma na obecnym rynku –tworzymy to, aby stanowiło nową wartość

ZADAJEMY SOBIE 4 KLUCZOWE PYTANIA, KWESTIONUJĄCE STRATEGICZNĄ LOGIKĘ I MODEL BIZNESOWY BRANŻY (dzięki nim nie będziemy musieli znajdować kompromisu między zróżnicowaniem a niskim kosztem):

 

 1. Który z czynników, uważanych w branży za pewnik, można wyeliminować?
  • Firmy silnie konkurujące ze sobą w branży, uznają coś za pewnik, a z czasem zmienia się rynek, oczekiwania klientów i można to wyeliminować bo „to” coś traci na wartości a jest niepotrzebnie zbyt kosztowne
 2. Które z czynników można zredukować znacznie, poniżej standardów branży?
  • Sprawdzamy, czy w pogoni za spełnianiem najwyższych oczekiwań i swoją konkurencją produkty lub usługi nie stały się zbyt wyrafinowane
 3. Które z czynników należy wzmocnić znacznie, powyżej standardów w branży?
  • Zachęca nas do wyszukania i wyeliminowania kompromisów, które nasza branża wymusza na klientach
 4. Jakie czynniki, nigdy dotychczas nie oferowane przez branżę należy stworzyć?
  • Pomaga w znalezieniu zupełnie nowych wartości dla nabywców i wykreowaniu nowego popytu oraz zmiany polityki cenowej w branży

 

CO ZAPEWNIAM, CO OTRZYMUJEMY?

 • zaangażowanie i osobiste podejście do realizowanych projektów,
 • indywidualne porady, bazujące na rozmowie i analizie prowadzonej w atmosferze zaufania, przedstawiane w oparciu o teorie ekonomii, zarządzania lub marketingu,
 • osobiste traktowanie problemów,
 • zachowanie tajemnicy,
 • wywiady z wybraną załogą,
 • odpowiedzialność i bezpieczeństwo wymiany informacji i sugestii.

Wiadomo, że pracownicy firmy są jej najważniejszym zasobem, a wsparci przez wiedzę i doświadczenie z zewnątrz, mogą z szerszej perspektywy spojrzeć na zjawiska zachodzące w firmie, w jej bliższym i dalszym otoczeniu, dzięki czemu ich decyzje stają się pewniejsze i doskonalsze.

Minimalizacja ryzyka, bezpieczeństwo i komfort klienta oparty o doświadczenie trenera – to jest to, co wyróżnia tą propozycję.

 

Poniżej przedstawiamy zarys praktykowanych zazwyczaj działań. Ich charakter, zakres i forma mogą być (zazwyczaj są) ustalane indywidualnie podczas sesji projektowych z klientem lub jego przedstawicielami.

 • Zazwyczaj klient podczas spotkania przedstawia zakres zmian i oczekiwane rezultaty.
 • Podaje obszary, które uznaje za kluczowe.
 • Przedstawia tematy, które jego zdaniem wymagają doustalenia, są niejasne, stwarzają możliwe zagrożenie niepowodzenia planowanych lub przeprowadzanych już operacji – zmian.
 • Zgłasza zapotrzebowanie na doradztwo, konsultacje w danym zakresie.

Zależnie od specyfiki omawianych zagadnień, wspólnie z klientem wypracowuje się, lub indywidualnie dla klienta przedstawia się, propozycję metod i zakresu konsultacji oraz zaangażowania konsultanta w procesy zachodzące w firmie.

 
 
Ustala się; 

 • Jak? 
 • Co? 
 • Kiedy? 
 • Z kim? 
 • Dlaczego? zostanie zrobione. 


Ustalenia obejmują kwestie takie jak to, czy konsultant przeprowadzi wywiady ze wskazanymi osobami (działami, komórkami), czy sam je wybierze. 
Co będzie zakresem wywiadu.

Klient jest informowany o wnioskach z przeprowadzonej analizy.

Otrzymuje informacje o tym jak i dlaczego sugeruje się postępować, co, jak i kiedy wprowadzić (zmienić) w firmie, z uzasadnieniem dlaczego. 

Klient może otrzymać jeden lub więcej proponowanych scenariuszy zależnie od charakteru omawianych zagadnień.

Wszelkie prace odbywają się po ustaleniu wspólnie z klientem ich zakresu i zasadności. 

Docelowo klient otrzymuje serwis w zakresie;

 • Analizy przyczyn zjawisk (przeszłość)
 • Oceny sytuacji bieżącej z wpływem na inne obszary (SWOT) (teraźniejszość)
 • Sugerowanych rozwiązań (zmian) ich charakteru, zakresu, konsekwencji dla organizacji (przyszłość) z określeniem ram czasowych i finansowych 

Istnieje możliwość (zapewniamy po uzgodnieniu z klientem) ciągłość doradczą tj. w określonym czasie po zakończeniu danego projektu konsultingowego, kontaktujemy się z klientem celem dokonania analizy – podsumowania skuteczności, efektywności przeprowadzanych zmian. Przedstawiane są wnioski i sugerowane działania korygujące – usprawniające lub nowe – zależnie od sytuacji.

Zapraszam do współpracy,

Adam Górecki

20200530 224247 doradztwo10

stat4u