Cel szkolenia:

 • Promowanie innowacji i postaw innowacyjnych.
 • Zdobycie umiejętności wychodzenia ze świeżymi nowatorskimi pomysłami, obserwacjami i propozycjami.
 • Ulepszanie metod pracy przez wprowadzenie nowych pomysłów.
 • Wprowadzenie nowych pojęć do codziennej pracy menedżera.
 • Nowe wizje i podejścia do pracy, z silnym skupieniem na produktach, projektach i procesach.
 • Rozpoznawanie potrzeb zmian i sugerowanie zmian.
 • Promowanie innowacyjności w każdej sytuacji.
 • Zwracanie uwagi na innowacje we własnym obszarze działania.
 • Generowanie propozycji rozwiązań – nie problemów i ograniczeń – Brain Storming – stałe narzędzie poszukiwania scenariuszy zmian i promowania innowacyjności.
 • Przekonanie, że promowanie innowacji i innowacyjności jest „twardym”, konkretnym i strategicznym elementem biznesu, mimo twórczej nazwy zagadnienia.
 • Poznanie poszczególnych etapów promowania innowacji:
 • Przyswojenie wiedzy o przeprowadzaniu białego wywiadu gospodarczego / badanie rynku, analizie tego, co zdarza się w różnych środowiskach biznesowych.
 • Poznanie wiedzy o analizie strategicznej otoczenia firmy:
  • Analiza otoczenia makro (PEST)
  • Analiza otoczenia mikro („5 sił Portera”)
 • Zdolność do zidentyfikowania efektywnej ścieżki i zasobów (w tym zasobów ludzkich).
 • Analiza strategiczna wewnętrzna
  • Analiza czynnikowa.
  • Propozycja zmian innowacyjnych.
  • Analiza SWOT – wzajemne oddziaływanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Położenie firmy
 • Nauka jaki powinien być wybór opcji zmian innowacyjnych, (proponowane rozwiązania strategiczne) – dokonany z wykorzystaniem macierzy przestrzennej czteropolowej (metoda portfelowa).
  • Macierz przestrzenna (SPACE)
  • Misja, Wartości, Czas
  • Drogi dojścia
 • Wypromowanie innowacji wewnętrznie i / albo zewnętrznie (strategiczne tworzenie sieci i rozwinięte negocjacje), z silnym skupieniem na biznesie motoryzacyjnym, na obszarze przemysłowym, na materiałach, procesach i produktach.
 • Ćwiczenia praktyczne.
 • Rozwój kompetencji w świetle przykładów wykorzystywanych przez najskuteczniejszych menedżerów – wyznaczanie kierunków rozwoju.
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego. Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
 • Doskonalenie umiejętności pracy z klientem stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości
 • i potrzeb.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u