Cel szkolenia:

  • Poprawa lub rozpoczęcie świadomego zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie.
  • Uświadomienie, czym są zasoby ludzkie i jaka jest ich rola oraz wpływ na efektywność organizacji.
  • Poznanie właściwych relacji pomiędzy operacyjnym i taktycznym zarządzaniem ludźmi – w ścisłym związku z etapem rozwoju organizacji i bieżącymi uwarunkowaniami a strategią firmy, jaj wizją i misją.
  • Charakterystyka nowoczesnego ZZL wraz z poznaniem metod rozwoju ZZL.
  • Zdobycie narzędzi do automatyzacji procesu przy uwzględnieniu ograniczeń w czasie (rutyny, okresowość/powtarzalność działań, budżetowanie).
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego.
  • Możliwość autentycznej wymiany doświadczeń uczestników szkolenia.
  • Doskonalenie umiejętności pracy z klientem stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb.

Idea nieustannego „stawania się kimś więcej niż się jest”, będąca podstawą autentycznego procesu rozwoju, stanowi motyw przewodni szkolenia.

dowiedz się więcej - pobierz .pdf

 

stat4u